Menu Close

Ὁ Μεγάλος Κανόνας

«κήκοεν  Προφήτης, τν λευσίν σου Κύριε, κα φοβήθη, τι μέλλεις κ Παρθένου τίκτεσθαι, κα νθρώποις δείκνυσθαι κα λεγεν. κήκοα τν κοήν σου καφοβήθην, δόξα τ δυνάμει σου Κύριε».

Βρισκόμαστε, μέ τήν χάρη το Πανάγαθου Θεο, στό μέσον τς Ε΄ βδομάδος τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς. Εναι  μέρα, πού σέ λους τούς ερούς Ναούς τς οκουμένης ψάλεται  δαμιαος θρνος,  Μεγάλος Κανόνας, ατό τό θεσπέσιο καί ριστουργηματικό ργο το γίου νδρέου, ρχιεπισκόπου Κρήτης.

  Μεγάλος Κανόνας νομάζεται τσι, γιατί  κολουθία του εναι μεγάλη σέ μέγεθος (ποτελεται πό ννέα δές, ντεκα Ερμούς καί 250 Τροπάρια), λλά καί σημαντική σέ νοήματα. Τελεται στίς νορίες μαζί μέ τήν κολουθία το ποδείπνου τήν Τετάρτη τό σπέρας τς Ε΄ βδομάδος.

 Μεγάλος Κανόνας κάνει ναφορά στόν βίο καί τά ργα τν γίων Πατέρων τς κκλησίας, λλά καί στίς μαρτωλές πράξεις τν νθρώπων. Σέ λη τήν διάρκεια τς κολουθίας, ο συμμετέχοντες καί πάντες ο κκλησιαζόμενοι μέ ταπείνωση καί κατάνυξη παρακαλον τόν Θεό νά τούς λεήσει καί νά τούς σπλαχνισθε, χρησιμοποιώντας τήν χαρακτηριστική κφραση «λέησόν μέ,  Θεός, λέησόν με».

 Σέ ατή τήν καταπληκτική κολουθία, πού δεσπόζουν τά θεοφώτιστα λόγια το μεγάλου μνογράφου νδρέου, ρχιεπισκόπου Κρήτης,  ποος γεννήθηκε γύρω στά 660 στή Δαμασκό, γίνεται πίσης ναφορά στό πρόσωπο τς γίας Μαρίας τς Αγυπτίας, τς ποίας  Κανόνας συμψάλλεται σήμερα καί  μνήμη της τοποθετεται στήν Κυριακή πού θά λθει. Ξεχωριστό εναι καί τό θαυμάσιο Τροπάριο το γίου Διακόνου Ρωμανο, πού πευθύνεται στήν ψυχή καί τήν προσκαλε σέ γρήγορση καί μετάνοια: «Ψυχή μου, ψυχή μου, νάστα τί καθεύδεις; τό τέλος γγίζει καί μέλλεις θορυβεσθε». Καλε  Θεός, μέσα πό ατό τό Τροπάριο, τήν ψυχή το καθενός μας νά γρηγορήσει πνευματικά καί νά μήν τήν κερδίσει  πνος το θανάτου.

    σία   Μαρία  Αγυπτία

να παθν, φλογμν κατασβέσειας, δακρύων βλυζες εί, χετος Μαρία, ψυχν πυρπολουμένη ν τν χάριν νέμοις, κμο τ σ οκέτ.

 σία Μαρία  Αγυπτία καταγόταν πό τήν Αγυπτο καί ζησε τόν 6ον αἰῶνα, τήν ποχή το Ατοκράτορα ουστινιανο σία Μαρία  Αγυπτία, πως γνωρίζουμε, δέν ταν μόνο μαρτωλή, λλά παρέσυρε καί λλους στήν μαρτία. λη της  παρξη εχε μεταστραφε στόν δαιμονισμό τς πορνείας, στε νά ζε μόνο γι’ ατή τήν μαρτία. Καί μως!  θαυματουργική δύναμη το Τιμίου Σταυρο στά εροσόλυμα τήν ξύπνησε πό τόν λήθαργο. γωνίστηκε πνευματικά, νέκρωσε τόν διο τόν αυτό της 47 χρόνια μέσα στήν ρημο, μονάχη, στό καμίνι τς μετανοίας, πού καθαρίζει τόν χρυσό πό τά χρηστα μέταλλα καί τόν παριστάνει καθαρό καί παστράπτοντα, κερδίζοντας τσι καί πάλι τήν ψυχή της, πού ν συνεχεί παρέδωσε στόν Νυμφίο Χριστό.

  γιος νδρέας, ρχιεπίσκοπος Κρήτης

κεσίαις σου μς, νδρέα ῥῦσαι παθν τίμων, κα τς βασιλείας, νν Χριστο κοινωνούς, τος πίστει κα πόθνυμνούντάς σε κλεινέ, νάδειξον δεόμεθα.

 Μοναχός κατ’ ρχάς στή Μονή το γίου Σάββα στά εροσόλυμα, λθε στήν Κωνσταντινούπολη γιά κκλησιαστική ποστολή. κε παρέμεινε καί νέλαβε διάφορα κκλησιαστικά πουργήματα καί, τέλος, νεδείχθη ρχιεπίσκοπος Κρήτης. πέθανε γύρω στά 740 μ.Χ. στήν ρεσό τς Λέσβου. Στήν παραλία τς ρεσο τιμται μέχρι σήμερα  τάφος του, μιά μεγάλη σαρκοφάγος, πού βρίσκεται πίσω πό τό γιο Βμα τς ρειπωμένης Βασιλικς τς γίας ναστασίας, που κατά τούς βιογράφους του χει ταφταν λόγιος κληρικός καί ριστος μνογράφος.  φιλολογική καί μνολογική του παραγωγή εναι ξιόλογος. Τό σπουδαιότερο, μως, μνογραφικό του ργο εναι  Μεγάλος Κανόνας. Τόν γραψε, πως φαίνεται πό διάφορες νδείξεις, περί τό τέλος τς ζως του, κατά δέ τήν μαρτυρία νός Συναξαρίου, στήν ρεσό, λίγο πρίν τήν τελευτή του.

English EN Ελληνικά EL