Menu Close

Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στην Τρίπολη

Ἑoρτάστηκε καί φέτος ὅπως καί κάθε χρόνο  µεγαλοπρεπῶς ἡ Ἑορτή τῶν  Χριστουγέννων  στόν Μητροπολιτικό  Ἱερό Ναό  Ἁγίου Βασιλείου  Τριπόλεως,   καθώς  ἐπίσης καί σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Σήμερα Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018 στόν Ὄρθρο καί τή Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στόν Μητροπολιτικό Ναό προεξῆρχε  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  παρουσία πλήθους πιστῶν χριστιανῶν.

Πλήθη πιστῶν ἔλαβαν τή θεία Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί  πήραν  τό εὐλογημένο ἀντίδωρο ἀπό τό χέρι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, λαμβάνοντας καί τίς Ἀρχιερατικές του εὐχές καί Εὐλογίες του.

α λ ε ξ α ν δ ρ ο ς

χαριτι θεου

μητροπολιτης

μαντινειας και κυνουριασ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Θεός μετά τήν τραγωδία τῆς Ἐδέμ ἀποχωριζόμενος τόν ἄνθρωπον τοῦ ὑποσχέθη συνάντησι στή Βηθλεέμ καί διαβάζομε στό ἱερόν Εὐαγγέλιον τά ὀνόματα τῶν γενεῶν πού ἡ μία διαδέχεται τήν ἄλλη διά μέσου τῶν αἰώνων μέ τήν προσδοκία τῆς συναντήσεώς τους μέ τόν Θεόν καί  ἀποτελοῦν τά σημάδια ἐπάνω στό δρόμο πού ἀκολουθοῦν οἱ χιλιετίες ἀπό τόν Παράδεισο μέχρι τό Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, ὅπου ἐνανθρώπησεν ὁ Θεός.

Πρῶτος ὁ Ἀδάμ πού περιβάλλεται ἀπό τήν νοσταλγία τοῦ χαμένου Παραδείσου, ὁ Σήμ πού γεννήθηκε μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἄβελ τοῦ δικαίου, ἀκολουθεῖ ὁ ὑπέργηρος Μαθουσάλας καί ὕστερα ὁ Νῶε πού γύρω του ἀκούγεται ὁ παφλασμός τῶν ἀγρίων κυμάτων τοῦ κατακλυσμοῦ. Ὁ Ἀβραάμ μέ τόν ὁποῖο συνάπτει ὁ Θεός τή Διαθήκη Του καί τά παιδιά του Ἰσαάκ καί Ἰακώβ καί οἱ ἀπόγονοί τους πού καταλήγουν στόν Δαυΐδ καί τόν υἱόν του τόν Σολομῶντα τόν σοφόν, πού εἶναι τόσον ἐπίγειοι καί ὑποτάσσονται στίς δεσμεύσεις τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καί λησμονοῦν τό θέλημα του Θεοῦ.

Ἔτσι μέ πολέμους καί δυστυχίες, μέ ἐγκλήματα καί ἀνομήματα παρέρχονται οἱ γενεές, «ἀπό Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες καί ἀπό Δαυΐδ ἕως τῆς μετοικεσίας τῆς Βαβυλῶνος γενεαί δεκατέσσαρες καί ἀπό τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως Χριστοῦ γενεαί δεκατέσσαρες» καί τότε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί«ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως» καί ἐκάλεσε ὁ Θεός τούς ἀνθρώπους στήν ὑποσχεθεῖσαν συνάντησι μαζί Του.

Πρῶτοι ἔσπευσαν στήν συνάντησι αὐτή οἱ ποιμένες, οἱ ὁποῖοι «εὗρον τό βρέφος κείμενον ἐν φάτνῃ καί ὑπέστρεψαν δοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν ἐπί πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον».  Ἀκολουθοῦν οἱ Μάγοι τῆς ἀνατολῆς οἱ ὁποῖοι «εἶδον τό παιδίον μετά Μαρίας τῆς μητρός αὐτοῦ, καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καί ἀνοίξαντες τούς θησαυρούς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν». Τέλος ἔρχονται οἱ Ἕλληνες πού ὁμολογοῦν «θέλομε τόν Ἰησοῦν ἰδεῖν».

Δύο χιλιάδες τόσα χρόνια τώρα ἡ Ἐκκλησία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Χριστός γεννᾶται καί μᾶς προσκαλεῖ σέ συνάντησι μαζί του  «Χριστός, γεννᾶται δοξάσατε·

                                                           Χριστός, ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε·»

καί ἡ συνάντησις αὐτή γίνεται μέ πολλούς τρόπους, ἀρχίζει μέ τήν ἁπλή πνευματική γνωριμία καί φθάνει ὡς τήν προσωπική καί πραγματική ἕνωσι μέ τό Χριστό. Γιά νά φθάσωμε στήν τέλεια συνάντησι χρειάζεται νά ἔχωμε πνεῦμα ἁπλοϊκό, ὅπως οἱ Ποιμένες καί πορεία σταθερή ὅπως οἱ Μάγοι. Ὑπάρχουν βέβαια δυσκολίες καί ἐμπόδια, ἀλλά σέ τίποτα δέν πρέπει νά ἐπιτετρέπωμε νά ματαιώση τή συνάντησί μας αὐτή.

Ὁ Χριστός γεννήθηκε στή Βηθλεέμ καί μᾶς καλεῖ νά τόν ἐπισκεφθοῦμε καί νά συναντηθοῦμε μαζί του μέ σκοπό πρῶτον τή γνωριμία μας καί ἔπειτα τή σωτηρία μας. Ἑπομένως «Δεῦτε ἴδομεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ……»

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός

ο  μ η τ ρ ο π ο λ ι τ η ς

 Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας   α λ ε ξ α ν δ ρ ο ς

English EN Ελληνικά EL