Menu Close

Διακονία

Πνευματική Διακονία

 Θεῖον κήρυγμα

Τόν λόγον τοῦ Θεοῦ κηρύττουν:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος Τεγέας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Οἱ Ἱεροκήρυκες τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτες: Βενέδικτος Καρύδης,   Ἰουστῖνος Τσαγγούρης, Μελχισεδέκ Γαλάνης, Φιλόθεος Κολλιόπουλος, Γερμανός Μίχος, ὀ Πρωτοπρ. Κυριάκος Λατσώνας καθώς καί οἱ Ἐφημέριοι Θεολόγοι.

Ἱερά Ἐξομολόγησις

Οἱ πνευματικοί πατέρες ἐξομολογοῦν κάθε ἡμέρα στούς Ναούς τῆς πόλεως καί κατά τίς περιόδους τῶν Χριστουγέννων, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τοῦ Δεκαπενταυγούστου περιοδεύουν εἰς ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως συμφώνα μέ τό Πρόγραμμα πού καταρτίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολις.

Κατηχητικά Σχολεῖα

Λειτουργοῦν στήν Μητρόπολή μας Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν τύπων, Κατώτερα, Μέσα καί Ἀνώτερα, στά ὁποῖα φοιτοῦν ἀρκετοί μαθητές καί μαθήτριες. Διδάσκουν σ’ αὐτά οἱ Ἱεροκήρυκες καθώς καί Κληρικοί καί Λαϊκοί, πού ἔχουν σχετικά καταρτισθεῖ.

Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Κάθε ἑβδομάδα μέ πρωτοβουλία τῶν Ἐφημερίων γίνονται στούς Ναούς Συνάξεις, ὅπου ἑρμηνεύεται ἡ Ἁγία Γραφή ἤ ἄλλες λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας μας καί καλλιεργεῖται ἡ λειτουργική ζωή τῶν Χριστιανῶν μας στόν χῶρο τῆς Ἐνορίας.

Ἀντιαιρετική δραστηριότητα

Γιά νά προστατευθοῦν οἱ Χριστιανοί μας ἀπό τούς διαφόρους αἱρετικούς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, οἱ Ἱεροκήρυκες καί ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι διαφωτίζουν τόν Λαό καί ἀποκρούουν κάθε αἱρετικό.

Συντονιστής ὁ Ἱερεύς Σωτήριος Ἀθανασούλιας, Τηλ. 2710 222286.

Πνευματικό Κέντρο

Τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως ἐξυπηρετεῖται ἀπό τό Πνευματικό Κέντρο της, πού λειτουργεῖ στό κτίριο τῆς παλαιᾶς Ἱερατικῆς Σχολῆς στήν πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου τῆς Τριπόλεως, τό ὁποῖον διαθέτει αἴθουσα ὁμιλιῶν, βιβλιοθήκη, ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές καί τόπους παιχνιδιῶν, ὅπου τά παιδιά καί οἱ νέοι περνοῦν τίς ἐλεύθερες ὧρες τους ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ραδιοφωνικός Σταθμός

Λειτουργοῦσε μέχρι πρότινος ἀπό τήν 1/9/99 ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Μητροπόλεώς μας (94,6 FM) ἀπό τόν ὁποῖον ἀκούγεται ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας καί διαπαιδαγωγεῖται ὁ Λαός μας. Ἐσχάτως ἀνεστάλει ἡ λειτουργία του λόγῳ  προβλημάτων ἀδειοδοτήσεως.

Περιοδικό «Ἁλιεύς»

Ἐκδίδεται κάθε τρίμηνο μέ θέματα Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί μέ τίς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεώς μας.

Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν Ἱεροψαλτικῶν ἀναγκῶν, πού παρατηροῦνται στούς Ναούς τῆς πόλεως καί τῶν χωριῶν μας, ἡ Μητρόπολή μας ἵδρυσε Σχολή Ἱεροψαλτῶν. Ἡ Σχολή στεγάζεται στό ἐκκλησιαστικό κτίριο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως στήν πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου Τριπόλεως καί εἶναι ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Κράτους μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 213/8-6-2012 ΦΕΚ, 2080Β/4-7-2012 ἀπόφασιν τοῦ Δήμου Τριπόλεως. Διδάσκουν σ’ αὐτήν μουσικολόγοι Πρωτοψάλτες μέ τήν ἐποπτεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, οἱ ὁποῖοι ὁλοπρόθυμα ἔδωσαν τό παρόν στήν πρόσκληση τῆς Μητροπόλεως στήν πρωταρχική προσπάθειά της γιά τήν ἀνάδειξη Ἱεροψαλτῶν. Τά μαθήματα εἶναι δωρεάν καί μποροῦν νά τά παρακολουθοῦν Κληρικοί καί Λαϊκοί, οἱασδήποτε ἡλικίας καί γραμματικῆς καταρτίσεως, ἀρκεῖ μόνον νά διακατέχονται ἀπό τήν ἐπιθυμία νά γνωρίσουν τήν ἱεροψαλτική τέχνη γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία μας ὡς Ἱεροψάλτες. Διευθύνει ὁ Καθηγητής Βασίλειος Γεωργαρᾶς. Λειτουργεῖ παράρτημα καί στό Ἄστρος μέ Δάσκαλο τόν κ. Δημήτριο Καραχάλιο.

Παιδική Βυζαντινή Χορωδία

Συγκροτεῖται Παιδική Βυζαντινή χορωδία ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ

Τίς ἀνάγκες τῶν Ἀξιωματικῶν καί Ὁπλιτῶν τῆς 4ης Μεραρχίας Στρατοῦ ἐξυπηρετεῖ ὁ Στρατιωτικός Ἱερέας Ἰωάν. Καραγιάννης, βοηθούμενος καί ἀπό τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν

Ὑπεύθυνος ὁ Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Τσαγγούρης.

Θρησκευτική  Ἐξυπηρέτησις Ἀσθενῶν  τοῦ Παναρκαδικοῦ Νοσοκομείου

Πνευματικοί συμπαραστάτες καί σύμβουλοι τῶν ἀσθενῶν, ἐπισκέπτονται τούς ἀσθενεῖς στό Παναρκαδικό Νοσοκομεῖο τῆς Τριπόλεως καί τούς παραμυθοῦν, τούς διδάσκουν, τούς ἁγιάζουν καί τούς ὁδηγοῦν στά Μυστήρια τῆς Μετανοίας καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὑπεύθυνοι: Ἱερεύς Ἠλίας Θανοῦκος καί Ἁρχιμ. Γερμανός Μίχος.

Ποιμαντική μέριμνα παραθεριστῶν

Οἱ παραθαλάσσιοι καί οἱ ὀρεινοί χῶροι τῆς Μητροπόλεώς μας, πού κατακλύζονται ἀπό τουρίστες, ἐπέβαλαν τήν ἀνάπτυξη ἀνάλογης δραστηριότητας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί στόν τομέα αὐτόν. Ὑπεύθυνοι, ὁ Ἱερεύς Παναγιώτης Κοῦρος, ὁ Ἱερεύς Πέτρος Δημᾶκος καί ὁ Ἱερεύς Σταῦρος Δελημανώλης.

Ἔκθεσις Χριστιανικοῦ Βιβλίου

Κάτω ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως λειτουργεῖ Ἔκθεσις Χριστιανικοῦ Βιβλίου τῆς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνη Ἀναστασία Σταυροπούλου. Τηλ. 2710 232621.

Ἱεραποστολικός Σύλλογος

Στήν Τρίπολη, ἕδρα τῆς Μητρόπολής μας, λειτουργεῖ Σύλλογος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς μέ τήν ἐπωνυμία «Εὐαγγελισμός τῶν Ἐθνῶν», μέ σκοπό ἀπό τίς συνδρομές τῶν μελῶν του καί ἄλλων εὐλαβῶν Χριστιανῶν νά ἐνισχύεται τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας μέ Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Κληρικούς Ἱεραποστόλους στήν Ἀφρική, τήν Ἀσία, καί στίς γειτονικές χῶρες τῆς Βαλκανικῆς.

Ὁ Σύλλογος περιλαμβάνει πολλές δεκάδες Χριστιανῶν ἀπό τήν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, πού ἐκλέγεται ἀνά τριετία ἀπό τή Γενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου, προεδρεύεται ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Ἀλέξανδρον καί στεγάζεται σέ Γραφεῖον τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Ἐπιμορφωτικές Συνάξεις Ἱερέων

Κάθε Ἑβδομάδα εἰς τήν Τρίπολη καί κάθε μήνα στό Ἄστρος καί στό Λεωνίδιον συγκαλοῦνται ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συνάξεις τῶν Ἐφημερίων, στίς ὁποῖες πραγματοποιοῦνται ἐπιμορφωτικά μαθήματα καί ἀνταλλάσσονται συζητήσεις, πού σκοπεύουν στήν ἐπιμόρφωση καί τόν πνευματικόν καί κοινωνικόν καταρτισμόν τῶν Ἱερέων μας.

Ὁμάδα Νέων Γυναικῶν

Ἡ ὁμάδα αὐτή ἀπαρτίζεται ἀπό νέες Γυναῖκες, πού καταρτίζονται κάθε ἑβδομάδα πνευματικά μέ ἱερές Ἀκολουθίες καί σχετικές ὁμιλίες καί στή συνέχεια πραγματοποιοῦν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπολεῶς μας.

Πρόγραμμα «Ὀρθοδοξία καί Ζωή»

Τό Πρόγραμμα τοῦτο πραγματοποιεῖται κάθε Δευτέρα βράδυ, ὥρα 8.00, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως καί τό παρακολουθοῦν μαθητές τοῦ Λυκείου, φοιτητές καί ἐργαζόμενοι ἀναλόγου ἡλικίας, ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρ. Σωτήριος Ἀθανασούλιας.

Ἐκμάθηση Παραδοσιακῶν Μουσικῶν Ὀργάνων

Στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας διδάσκονται ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά μάθουν νά χρησιμοποιοῦν Παραδοσιακά μουσικά ὄργανα ἀσχέτου ἡλικίας καί γραμματικῶν γνώσεων. Πληροφορίες στό Τηλ. 2710 222286.

Ἐκμάθιση Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν.

Κάθε Σάββατο μετά τό Κατηχητικό. ἀπό ὥρας 12.00 – 14.00 τό μεσημέρι, λειτουργεῖ γιά νέα παιδιά Σχολή ἐκμαθήσεως Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας στήν πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου.

Φιλανθρωπική Διακονία

Γενική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης

Ἀντιμετωπίζει περιστασιακά διαφόρους ἀναξιοπαθοῦντες, πρός τούς ὁποίους προσφέρει οἰκονομική ἐνίσχυση ὅλο τό ἔτος.  Ταμίας ὁ ‘Επίσκοπος Τεγέας Θεόκλητος.

Δεκάζειον Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον

Στεγάζει, διατρέφει καί περιθάλπει πρῶτον ἀπόρους γέροντες καί γερόντισσες τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας πού καταβάλλουν τά ἀνάλογα τροφεῖα, τή σύνταξή τους κυρίως τοῦ ΟΓΑ. Οἱ τρόφιμοι πού περιθάλπονται σήμερον στό γηροκομεῖο αὐτό   ἀνέρχονται στόν ἀριθμό τῶν 120. Τό Διοικητικό   Συμβούλιο τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο ὡς Πρόεδρο, τόν Ἀντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ἀρκαδίας, τόν Δήμαρχο Τριπόλεως, ἕνα διευθυντή Γυμνασίου ἤ Λυκείου Τριπόλεως καί ἔναν Δικηγόρο τοῦ Δ.Σ. Τριπόλεως, ὡς μέλη. Διευθύνουσα ἐθελόντρια ἡ κυρία Δώρα Μπρακουμάτσου,

Τηλ . τοῦ Γηροκομείου 2710-239976.

Κοντορρούπειον Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον Λεωνιδίου

Τό Γηροκομεῖο τοῦτο ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Θεόκλητο στήν πόλη τοῦ Λεωνιδίου καί περιέλθαπε ἐκ τῶν ἑνόντων γέροντες ἀπό  τήν Ἐπαρχία Κυνουρίας. Τό Διοικητικό Συμβούλιό του ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον ὡς Πρόεδρο καί μέλη τόν Δήμαρχο Λεωνιδίου, τόν Ἱερέα τῶν Πουλήθρων καί δύο μέλη τῆς οἰκογενείας Κοντορρούπη. Τηλέφ. 27570-22093. Ἀνεστάλη ἡ λειτουργία του, λόγω ἐλλείψεως πόρων.

Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων Τριπόλεως

Μέ προσφορά οἰκονομική τῆς ἀειμνήστου Εὐγενίας Τριανταφυλλάκου καί ἄλλων φυσικῶν καί Κρατικῶν φορέων ἀνεγείρεται, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀλεξάνδρου, τό Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων καί Κατακοίτων Ἡλικιωμένων Τριπόλεως «ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ Ο ΓΕΡΩΝ». Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπό 4.000 τ.μ καί θά περιθάλπει 100 ἄτομα. Τά ἐγκαίνιά του ἐγένοντο ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο στίς 22/9/2009.

Ἵδρυμα Τυφλῶν Γυναικῶν «Ἡ Ἁγία Παρασκευή» Τριπόλεως

Λειτουργεῖ κατά τρόπο παραδειγματικό, βοηθούμενο ὑπό φιλανθρώπων Ἀρκάδων, καί περιθάλπει τυφλές γυναῖκες ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. Διοικεῖται ἀπό ἑπταμελές Συμβούλιο ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβ. κ. Ἀλεξάνδρου. Τηλ. 2710 222305, 2710 223250.

Οἰκονομικά Βραβεῖα Φοιτητῶν

Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει καθιερώσει τέσσερα οἰκονομικά βραβεῖα σέ φοιτητές πρωτεύσαντες κάθε χρόνο, πού δίδονται κατά τήν ὑπόδειξιν τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οἰκονομικό Βραβεῖο Μαθητῶν Λεωνιδίου

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου καθιερώθη Οἰκονομικό Βραβεῖο ἐτησίως σέ ἕναν μαθητή τοῦ Δημοτικοῦ, σέ ἕναν μαθητή τοῦ Γυμνασίου καί σέ δύο μαθητές τοῦ Λυκείου τοῦ Λεωνιδίου, πού νά εἶναι ἀριστοῦχοι, ἐπωνομαζόμενον «Ἀλεξάνδρειος Δωρεά». Δίδεται κατά τήν ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου.

Ἐκκλησιαστικός Παιδικός Σταθμός

Ἡ Μητρόπολί μας γιά νά βοηθήσει τίς νέες οἰκογένειες στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους ἒθεσε σέ λειτουργία Παιδικόν Σταθμόν εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἐξωκκλησίου Κάρτσοβας Τριπόλεως, πού  φιλοξενεῖ 180 νήπια. ‘Επίσης ὡς παράρτημα τοῦ παιδικοῦ Σταθμού λειτουργεῖ καί Βρεφικός Σταθμός πού φιλοξενεῖ 15 βρέφη πού στεγάζεται στά
κτήρια τοῦ Οἴκου Τυφλῶν.

Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων καί Ἡλικιωμένων Λεωνιδίου «Ὁ Ἅγιος Λεωνίδας»

λειτουργεῖ στήν πόλιν τοῦ Λεωνιδίου, σέ οἰκόπεδο πού προσέφερεν ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς, σύγχρονον κτίριον χωρητικότητας 35 κλινῶν πού περιθάλπει καί φιλοξενεῖ χρονίως πάσχοντα καί ἡλικιωμένα
ἄτομα τῆς περιοχῆς τῆς Κυνουρίας. Ὁ ἀριθμός τῶν περιθαλπομένων ἀνέρχεται εἰς τούς 30.

Τράπεζα Ἐνδυμάτων

Διά τούς ἐμπεριστάτους συνανθρώπους μας λειτουργεῖ Τράπεζα Ἐνδυμάτων στἠν Τρίπολη. Στεγάζεται στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως (πλατεία Μακαρίου), μέ φροντίδα τῆς Ὁμάδος Γυναικῶν «Σύναξι».

Τράπεζα Ἀγάπης Λεωνιδίου

Ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Λεωνιδίου τῆς Μητροπόλεως διά τούς ἀπόρους ἀδελφούς μας λειτουργεῖ Τράπεζα Ἀγάπης, ὅπου σιτίζονται ἄτομα ἀνάγκης.

«Καλάθι Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ»

Στίς Ἐνορίες τῆς Τριπόλεως, τοῦ Ἄστρους, τοῦ Λεωνιδίου καί τῶν χωριῶν τῆς Μητροπόλεως διά τήν βοήθεια τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας ἐφαρμόζεται τό Πρόγραμμα «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ».

Μπακοπούλειο Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν

Ἡ ἀείμνηστη Εἰρήνη Μπακοπούλου κατέλειπε ἀκίνητό της ἐντός τῆς Τριπόλεως σέ Ἵδρυμα, μέ σκοπό, διά τῶν ἐνοικίων αὐτοῦ, νά χορηγοῦνται Ὑποτροφίες σέ Τριπολίτες φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου. Πρόεδρος αὐτοῦ εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας.

Ἵδρυμα Ὄλγας καί Βασιλείου Χλέπα

Οἱ μακαριστοί Τριπολιτσιῶτες Ὄλγα καί Βασίλειος Χλέπας, διά τῆς περιουσίας αὐτῶν, πού ἀποτελεῖτο ἀπό τό οἴκημα τοῦ ξενοδοχείου «Μαίναλον» τῆς πόλεως μας, συνέστησαν Ἵδρυμα διά τήν βοήθειαν τῶν πτωχῶν τῆς Τριπόλεως καί ἀνέθεσαν τήν προεδρίαν τοῦ Ἱδρύματος στόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας.

Κέντρον Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως Παιδιῶν (Κ.Δ.Α.Π.).
‘Εσχάτως στούς εἰδυλλιακούς χώρους τοῦ προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Κάρτσοβας δημιουργήθηκε καί λειτουργεῖ τίς ἀπογευματινές ὧρες  τό Κ.Δ.Α.Π. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας  καί Κυνουρίας ὃπου συμμετέχουν παιδιά ἡλικίας  5 ἔως 12 ἐτῶν, τά ὁποῖα καταρτίζονται καί ψυχαγωγοῦνται πνευματικά καί σωματικά μέ ἀσφάλεια  καί ὑπευθυνότητα.

Ἁγιολογία

 Τοπικές Ἑορτές:

 1. Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου στήν Τρίπολη στίς 22 Μαΐου.
 2. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό Λεωνίδιο στίς 21 Νοεμβρίου.

γ. Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλήτου στόν Ἅγιο Πέτρο Κυνουρίας στίς 7 Μαΐου.

 1. Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Λεωνίδου στό Λεωνίδιο στίς 16 Ἀπριλίου.
 2. Ἁγίου Νεοϊερομάρτυρος Λαζάρου στή Μάκρη Τριπόλεως τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.
 3. Τό Πρωτοκύριακο τοῦ Ὀκτωβρίου στό Μοναστήρι τῆς Ἕλωνας, διά τήν ἐπιστροφήν τῆς κλαπείσης ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας.

Ἱερά Λείψανα:

 1. Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, Πολιούχων Τριπόλεως.
 2. Ἱερό Λείψανο Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλήτου, Πολιούχου Ἁγίου Πέτρου Κυνουρίας.
 3. Πολλά ἱερά Λείψανα διαφόρων Ἁγίων φυλάσσονται στίς Ἱερές Μονές καί σέ μερικούς Ἱερούς Ναούς.

Εἰκόνες περίπυστοι:

 1. Θαυματουργή ἱερά Εἰκόνα Παναγίας Μαλεβῆς.
 2. Θαυματουργή ἱερά Εἰκόνα Παναγίας Ἕλωνας.
 3. Ἱερά Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Χρυσοβιτσίου, ὅπου προσευχόταν ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
 4. Ἱερά Εἰκόνα τῆς Γοργοεπηκόου Παναγίας Νεστάνης.

Τοπικοί Ἅγιοι:

 1. Νεομάρτυς Πέτρος, ἐκ Τριπόλεως καταγόμενος καί μαρτυρήσας τήν 1ην Ἰανουαρίου 1772.
 2. Νεομάρτυς Δημήτριος, μαρτυρήσας ἐν Τριπόλει τήν 14ην Ἀπριλίου 1803.
 3. Ὁσιομάρτυς Παῦλος, ἐν Τριπόλει μαρτυρήσας τήν 22αν Μαΐου 1818.
 4. Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης, γεννηθείς τό 1601 στό χωριό Ἅγιος Πέτρος Κυνουρίας. Στήν ἀρχή μόνασε στήν Ἱ. Μονή Μαλεβῆς, πού βρίσκεται κοντά στή γενέτειρά του, καί στή συνέχεια ἀσκήτεψε στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου καί παρέδωκε τό πνεῦμα στίς 12 Νοεμβρίου 1651 σε ἡλικία πενήντα ἐτῶν.
 5. Νεομάρτυς Λάζαρος, ὁ Ἱερομόναχος. Τό Μαρτύριο καί ἡ Ἀκολουθία του εἶναι καταχωρημένα στόν ὑπ. ἀριθ. 797 Κώδικα τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους.
 6. Νεομάρτυς Μῆτρος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται τήν 18ην Μαΐου.
English EN Ελληνικά EL