Menu Close

Πνευματική Διακονία

Θεῖο κήρυγμα

Τόν λόγον τοῦ Θεοῦ κηρύττουν:

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Οἱ Ἱεροκύρηκες τῆς  Μητροπόλεως

Ἀρχιμανδρίτες:  Βενέδ. Καρύδης, Θεοκλητός Ντούλιας, Ἰουστίνος Τσαγγούρης, Μελχισεδέκ Γαλάνης, Φιλόθεος Κολλιόπουλος, Γερμανός Μίχος καθώς καί οἱ Ἐφημέριοι Θεολόγοι.

Ἱερά Ἐξομολόγησις

Οἱ πνευματικοί πατέρες ἐξομολογοῦν κάθε ἡμέρα στούς Ναούς τῆς πόλεως καί κατά τίς περιόδους τῶν Χριστουγέννων, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τοῦ Δεκαπενταυγούστου περιοδεύουν εἰς ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως συμφώνα μέ τό Πρόγραμμα πού καταρτίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολις.

Κατηχητικά Σχολεῖα

Λειτουργοῦν στήν Μητρόπολή μας Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν τύπων, Κατώτερα, Μέσα καί Ἀνώτερα, στά ὁποῖα φοιτοῦν ἀρκετοί μαθητές καί μαθήτριες. Διδάσκουν σ’ αὐτά οἱ Ἱεροκήρυκες  καθώς καί Κληρικοί καί Λαϊκοί πού ἔχουν σχετικά καταρτισθεῖ.

Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Κάθε ἑβδομάδα μέ πρωτοβουλία τῶν Ἐφημερίων γίνονται στούς Ναούς Συνάξεις, ὅπου ἑρμηνεύεται ἡ Ἁγία Γραφή ἤ ἄλλες λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας μας καί καλλιεργεῖται ἡ λειτουργική ζωή τῶν Χριστιανῶν μας στό χῶρο τῆς Ἐνορίας.

  Ἀντιαιρετική δραστηριότητα

Γιά νά προστατευθοῦν οἱ Χριστιανοί μας ἀπό τούς διαφόρους αἱρετικούς ὁ Σέβ. Μητροπολίτης, οἱ Ἱεροκήρυκες καί ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι διαφωτίζουν τόν Λαό καί ἀποκρούουν κάθε αἱρετικό.

Συντονιστής ὁ Ἱερεύς Σωτήριος Ἀθανασούλιας.

Πνευματικό Κέντρο

Τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως ἐξυπηρετεῖται ἀπό τό Πνευματικό Κέντρο της πού λειτουργεῖ  στό κτίριο τῆς παλαιᾶς Ἱερατικῆς Σχολῆς στήν πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου της Τριπόλεως, τό ὁποῖον διαθέτει αἴθουσα ὁμιλιῶν, βιβλιοθήκη, ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές καί τόπους παιχνιδιῶν, ὅπου τά παιδιά καί οἱ νέοι περνοῦν τίς ἐλεύθερες ὧρες τούς ὑπό τήν  ἐποπτεία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ραδιοφωνικός Σταθμός

Μετά ἀπό προσπάθειες τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου  λειτουργεῖ ἀπό τήν 1.9.99 ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Μητροπόλεως μᾶς (94,6 FM) ἀπό τόν ὁποῖον ἀκούγεται ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας καί διαπαιδαγωγεῖται ὁ Λαός μας.

Περιοδικό «Ἁλιεύς»

Ἐκδίδεται κάθε τρίμηνο μέ θέματα ὀρθοδόξου παραδόσεως, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί μέ τίς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεώς μας.

Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν Ἱεροψαλτικῶν ἀναγκῶν πού παρατηροῦνται στούς Ναούς τῆς πόλεως καί τῶν χωριῶν μας, ἡ Μητρόπολή μας ἵδρυσε Σχολή Ἱεροψαλτῶν. Ἡ Σχολή στεγάζεται στό ἐκκλησιαστικό κτίριο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως στήν πλατεία Ἐθν. Μακαρίου Τριπόλεως καί εἶναι ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Κράτους μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 213/8-6-2012 ΦΕΚ, 2080Β/4-7-2012 ἀπόφασιν τοῦ Δήμου Τριπόλεως. Διδάσκουν  σ’ αὐτήν μουσικολόγιοι Πρωτοψάλτες μέ τήν ἐποπτεία τοῦ Σέβ.Μητροπολίτου μας, οἱ ὁποῖοι ὁλοπρόθυμα ἔδωσαν τό παρόν στήν πρόσκληση τῆς Μητροπόλεως στήν πρωταρχική προσπάθειά της γιά τήν ἀνάδειξη Ἱεροψαλτῶν. Τά μαθήματα εἶναι δωρεάν καί μποροῦν νά τά παρακολουθοῦν Κληρικοί καί Λαϊκοί, οἱασδήποτε ἡλικίας καί γραμματικῆς καταρτίσεως, ἀρκεῖ μόνον νά διακατέχονται ἀπό τήν ἐπιθυμία νά γνωρίσουν τήν Ἱεροψαλτική τέχνη γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία μας ὡς Ἱεροψάλτες.  Διευθύνει ὁ Καθηγητής Βασίλειος Γεωργαρᾶς. Λειτουργεῖ παράρτημα καί στό Ἄστρος μέ Δάσκαλο τόν κ. Καραχάλιο.

Παιδική Βυζαντινή χορωδία

Συγκροτεῖται παιδική βυζαντινή χορωδία ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἄγ. Βασιλείου Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἄγ. Βασιλείου Τριπόλεως.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ

Τίς ἀνάγκες τῶν Ἀξιωματικῶν καί Ὁπλιτῶν τῆς 4ης Μεραρχίας Στρατοῦ ἐξυπηρετεῖ ὁ Στρατιωτικός Ἱερέας Ἰωάν. Καραγιάννης, βοηθούμενος καί ἀπό τούς κληρικούς τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν

Ὑπεύθυνος ὁ Ἀρχιμ. Ἰουστ. Τσαγγούρης.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν

Πνευματικοί συμπαραστάτες καί σύμβουλοι τῶν ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται τούς
ἀσθενεῖς στό Παναρκαδικό Νοσοκομεῖο τῆς Τριπόλεως καί τούς παραμυθοῦν, τούς διδάσκουν, τούς ἁγιάζουν καί τούς ὁδηγοῦν στά Μυστήρια τῆς Μετανοίας καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὑπεύθυνοι: Ἱερεύς Ἠλίας Θανοῦκος καί Ἁρχιμ. Γερμανός Μίχος

Ποιμαντική μέριμνα παραθεριστῶν

Οἱ παραθαλάσσιοι καί οἱ ὀρεινοί χῶροι τῆς Μητροπόλεώς μας πού κατακλύζονται ἀπό τουρίστες ἐπέβαλαν τήν ἀνάπτυξη ἀνάλογης δραστηριότητας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί στόν τομέα αὐτόν. Ὑπεύθυνοι, ὁ Ἱερεύς Παν. Κοῦρος, ὁ Ἱερεύς Πέτρ. Δημᾶκος καί ὁ Ἱερεύς Σταῦρος Δελημανώλης.

Ἔκθεσις Χριστιανικοῦ Βιβλίου

Κάτω ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου λειτουργεῖ Ἔκθεσις Χριστιανικοῦ Βιβλίου τῆς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνη Ἀναστασία Σταυροπούλου. Τηλεφ. 2710-232621.

Ἱεραποστολικός Σύλλογος

Στήν Τρίπολη, ἕδρα τῆς Μητρόπολής μας, λειτουργεῖ Σύλλογος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς μέ τήν ἐπωνυμία «Εὐαγγελισμός τῶν Ἐθνῶν», μέ σκοπό ἀπό τίς  συνδρομές τῶν μελῶν του  καί ἄλλων εὐλαβῶν Χριστιανῶν νά ἐνισχύεται τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας μέ Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Κληρικούς Ἱεραποστόλους στήν Ἀφρική, τήν Ἀσία, καί στίς γειτονικές χῶρες τῆς Βαλκανικῆς.

 Ὁ Σύλλογος περιλαμβάνει πολλές δεκάδες Χριστιανῶν ἀπό τήν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο πού ἐκλέγεται ἀνά τριετία ἀπό τή Γενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου, προεδρεύεται ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτην  κ. Ἀλέξανδρον καί στεγάζεται σέ Γραφεῖον τοῦ Ι. Μητρ. Ναοῦ Ἄγ. Βασιλείου.

Ἐπιμορφωτικές Συνάξεις Ἱερέων

Κάθε Ἑβδομάδα εἰς τήν Τρίπολη καί κάθε μήνα στό Ἄστρος καί τό Λεωνίδιον συγκαλοῦνται  ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συνάξεις τῶν Ἐφημερίων στίς ὁποῖες πραγματοποιοῦνται ἐπιμορφωτικά μαθήματα καί ἀνταλλάσσονται συζητήσεις πού σκοπεύουν στήν ἐπιμόρφωση καί τόν πνευματικόν καί κοινωνικόν καταρτισμόν τῶν Ἱερέων μας.

Ὁμάδα Νέων Γυναικών

Ἡ ὁμάδα αὐτή ἀπαρτίζεται ἀπό νέες Γυναῖκες πού καταρτίζονται  κάθε ἑβδομάδα πνευματικά μέ ἱερές Ἀκολουθίες καί σχετικές ὁμιλίες καί στή συνέχεια πραγματοποιοῦν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπολεῶς μας.

Πρόγραμμα «Ὀρθοδοξία καί Ζωή»

Τό πρόγραμμα τοῦτο πραγματοποιεῖται κάθε Δευτέρα βράδυ ὥρα 8 στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως καί τό παρακολουθοῦν Μαθητές τοῦ Λυκείου, φοιτητές καί ἐργαζόμενοι ἀναλόγου ἡλικίας.

Ἐκμάθηση Παραδοσιακῶν Μουσικῶν Ὀργάνων

Στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας διδάσκονται ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά μάθουν νά χρησιμοποιοῦν Παραδοσιακά μουσικά ὄργανα ἀσχέτου ἡλικίας καί γραμματικῶν γνώσεων.

Πληροφορίες στό Τηλέφ. 2710-222286.

Ἐκμάθισης Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν.

Κάθε Σάββατο μετά τό Κατηχητικό ἀπό ὥρας 12-14 τό μεσημέρι λειτουργεῖ γιά νέα παιδιά Σχολή ἐκμαθήσεως Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας στήν πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου.

English EN Ελληνικά EL