Menu Close

Ο παιδικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας & Κυνουρίας

Ἡ Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας δέν εὔχεται μόνον τό «Κύριε τά νήπια ἔκθρεψον» ἀλλά ταυτοχρόνως δημιουργεῖ καί τίς ἀπαραίτητες ὑποδομές διά τήν ἀνάπτυξιν τῶν μικρῶν παιδιών, ὥστε «νά αὐξάνουν καί
νά προκόπτουν σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι παρά Θεῷ καὶ ἀνθρώποις».
Ἔτσι, ἀπό τῆς 10ης τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου 2014 λειτουργεῖ ὁ ὑποδειγματικός Παιδικός Σταθμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Μαντινείας καί Κυνουρίας στό εἰδυλλιακό τοπίον τοῦ παλαιοῦ Μοναστηρίου Ζωοδόχου Πηγῆς Κάρτσοβας στήν Τρίπολη.

Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα ἔργα τοῦ πολυποίκιλου ποιμαντικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ σκοπό ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά ὑποβοηθήσει τό ἔργο νέων ἀνθρώπων τῆς Ἐπαρχίας μας.

Ἡ ἔμπνευσις γιά τήν δημιουρ γία Παιδικοῦ Σταθμοῦ, γιά τήν φιλοξενία καί διαπαιδαγώγησι νηπίων, ἀνήκει στόν Σεβασμιώτατο Μητρο πολίτη μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.
Τά ἔργα ξεκίνησαν πρίν ἀπό χρόνια καί συγκεκριμένα τό 2000, κοντά στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας στήν Κάρτσοβα καί σέ χῶρο πού ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη. Τά χρήματα γιά τήν ἵδρυσι τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ προῆλθαν ἀπό τό Ἵδρυμα Νιάρχος, ἀπό τό μέρισμα τοῦ ΟΠΑΠ περί κοινωφελῶν ἔργων καί ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Σημαντικό ρόλο στήν διευθέτησι τῶν δια δικαστικῶν εἶχε ὁ πολιτευτής τοῦ Νομοῦ μας κ. Παναγιώτης Βαλασόπουλος.
Τήν Κυριακήν τοῦ Σπορέως, 12η Ὀκτωβρίου 2014, ἔλαβε χώρα ἡ ἐπίσημος Τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει μία ἰδιαίτερη σημασιολογία, ἀφοῦ κατά παλαιά παράδοσι, ἡ Κυριακή τοῦ Σπορέως εἶναι ἡ ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ κατ’ ἔτος νέου κηρυκτικοῦ ἔργου στήν Μητρόπολίν μας. Ἐκείνη τήν ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερόν Προσκυνηματικόν Ναόν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Κάρτσοβας. Ἐν συνεχείᾳ Κλῆρος καί Λαός μετέβησαν στόν χῶρο τοῦ νεοσυσταθέντος τότε Παιδικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», ὅπου ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων, παρουσίᾳ πλήθους Ἱερέων, Ἀρχόντων τοῦ Τόπου, ἐκπροσώπων τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί πλήθους Τριπολιτῶν, γονέων καί μικρῶν παιδιῶν.
Ὁ Μητροπολίτης μας ἔννοιωσε τήν ἀνάγκη νά μοιραστεῖ μέ τούς παρισταμένους τήν ἐπίπονο προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέχρι νά λειτουργήσει ὁ Παιδικός Σταθμός καί εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συνέβαλαν πρός
αὐτή τήν κατεύθυνσιν. Μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε ἐκείνην τήν ἡμέραν:
«…Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Προνοίας. Ἄλλος εἶναι ὁ στόχος καί ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅμως δέν παραβλέπει τήν φροντίδα καί τήν πρόνοια γιά τούς Χριστιανούς μας καί γενικά γιά τούς συνανθρώπους μας καί τό λαό μας. Γι’ αὐτό ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό παλιά μέ τήν συνεργασία εὐγενῶν καί εὐλαβῶν Τριπολιτσιωτῶν καί Ἀρκάδων δημιουργεῖ συνεχῶς καί ἀδιάλειπτα ἔργα ἀγαθά καί καλά γιά τήν ἐξυπηρέτησι τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ταπεινότης μου, ὅταν ἦλθα ὡς Μητροπολίτης καί Ἐπίσκοπος στήν Τρίπολι, ἕνα ὅραμα εἶχα. Νά
συνεχίσω τό ἔργο τό Φιλανθρωπικό καί δημιουργικό τῶν προκατόχων μου Ἀρχιερέων, γιατί ἀπό τίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰώνα καί συγκεκριμένα ἀπό τό 1906, πού ἦλθε Μητροπολίτης στήν Τρίπολι ὁ μακαριστός Γερμανός
Μεταξᾶς, ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς δημιουργοῦσε.
Ἔργα τοῦ Ἐπισκόπου ἐκείνου εἶναι τό Ἐπισκοπεῖο, ἡ Ἱερατική Σχολή καί τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως, τό Κτήριο τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητας, Σχολές καί Οἰκοτροφεῖα στήν Μονή Ἐπάνω Χρέπας καί στήν Μονή τῶν Καλτεζῶν κ.λ.π.… Ὅλα αὐτά πού ἀνέφερα ἦταν ἡ ἀπαρχή τῶν ἔργων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στόν τόπο μας. Ὁ Μητροπολίτης Προκόπιος που τον διαδέχθει συνέπεσε με την ἀναστάτωση της Γερμανικῆς Κατοχῆς και τοῦ Συμοριτοπολέμου καί ἀπό αυτούς ἁποκλεισμένος δεν ἤτο δυνατόν να δημιουργήσει ἔργο, απλώς συντήρησε τα ὑπάρχοντα.

Κατόπιν ἦρθε εἰς διαδοχήν τοῦ μακαριστοῦ Προκοπίου Τζαβάρα ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Γερμανός Ρουμπάνης, ὁ ὁποῖος συνέχισε τό ἔργο ἐκεῖνο. Συντήρησε τά ἔργα πού βρῆκε καί δημιούργησε τό Δεκάζειο Γηροκομεῖο τῆς Τριπόλεως, πού ἐκεῖ καταφεύγουν οἱ γέροντές μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι καί ἀδύνατοι νά ἀντιμετωπίσουν τή ζωή. Στή συνέχεια ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Θεόκλητος ἒθεσε σέ λειτουργία τό Δεκάζειο Γηροκομεῖο καί δημιούργησε τό Κοντορρούπειο Γηροκομεῖο στό Λεωνίδιο. Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν Θεόν, πού σέ κάθε λειτουργία ζητᾶμε ἀπό τόν Κύριο τρία πράγματα, καί λέμε «Κύριε τά νήπια ἔκθρεψον, τήν νεότητα παιδαγώγησον, τό γῆρας περικράτησον…», φροντίσαμε νά συνεχίσουμε τό ἔργο μέ αὐτό τό πνεῦμα. Ἀνεπλάσαμε καί ἀνακαινίσαμε τό Δεκάζειο Γηροκομεῖο καί παράλληλα οἰκοδομήσαμε δεύτερο κτήριο Γηροκομείου μέ τίς σύγχρονες ὑποδομές τῆς ἐποχῆς μέ τήν ὀνομασία «ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΓΕΡΩΝ», τό ὁποῖο ἐγκαινίασε τό ἔτος 2009 ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, πού ἐπισκέφτηκε τήν πόλη μας κατόπιν προσκλήσεώς μου. Στό Λεωνίδιο οἰκοδομήσαμε καινούργιο Γηροκομεῖο, τό ὁποῖο θά καλύψει τίς ἀνάγκες τῆς Κυνουρίας μέ τήν τελευταία λέξη τῆς ὑποδομῆς, τῆς ἀπαιτήσεως τῆς τεχνολογίας καί τῆς βιωτῆς. Γιά τήν νεότητα δημιουργήσαμε τό Πνευματικό Κέντρο ἐκεῖ πού ἦταν παλιά ἡ Ἱερατική Σχολή, ὅπου ἐκεῖ κάθε Σαββατοκύριακο βρίθει ἀπό τά νιάτα καί τά παιδιά μας, πού καταφεύγουν καί παρακολουθοῦν τά Κατηχητικά μαθήματα τήν Βυζαντινή Μουσική, πού μαθαίνουν κάθε τι καί ψυχαγωγοῦνται στόν φιλόξενο αὐτό χῶρο. Ἔλειπε ὅμως μία ὑποδομή γιά τά νήπια, ἕνας τόπος μόνο γι’ αὐτά. Καί ἤδη σήμερα γίνεται ἡ ἀπαρχή τῆς λειτουργίας ἑνός
τέτοιου ἔργου. Καί γιά νά γίνει αὐτό τό ἔργο, δέν ἔγινε ἀπό μόνο του, ἀλλά εἴχαμε τήν συνδρομή, τήν ἀγάπη καί τήν βοήθεια ὅλων σας. Ἡ πρώτη βοήθεια ἦρθε ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ δεύτερη ἀπό τό Ἵδρυμα Νιάρχου, καί ἡ τρίτη ἀπό τόν Ὀργανισμό τοῦ ΟΠΑΠ. Βέβαια, συνέβαλαν καί πολλοί ἄλλοι, ὅπως ὁ Δῆμος τῆς Τριπόλεως, καί εὐχαριστῶ τούς πρώην Δημάρχους Τριπόλεως Δημοσθένη Σωτηρόπουλο, Ἀλέξανδρο Κοτσιάνη καί Ἰωάννη Σμυρνιώτη, ἐνῶ ζητῶ καί ἀπό τόν νῦν Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παυλῆ νά εἶναι δίπλα μας…. Βασικό στοιχεῖο, ὅμως, στή ἀποπεράτωσι τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ ἦταν ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τίς προσωπικές του ὑποχρεώσεις καί ἀναλώνεται στό νά ὁλοκληρωθεῖ αὐτό τό θεάρεστο ἔργο, ὁ Παιδικός Σταθμός τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀπό αὐτῆς τῆς θέσεως τόν εὐχαριστῶ, γιατί δέν εἶχε καμία ὑποχρέωσι, ἀλλά τό ἔκανε ἀπό τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του. Καί αὐτός εἶναι ὁ ἀγαπητός πολιτευτής τῆς Ἀρκαδίας καί οἰκονομολόγος κ. Παναγιώτης Βαλασόπουλος. Τόν εὐχαριστῶ δημοσίως καί θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά τοῦ τό ἀναγνωρίσω καί νά τόν τιμήσω μέ τόν Χρυσό Σταυρό τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Μητροπόλεώς μας καί νά τοῦ εὐχηθῶ στήν ζωή του νά ἔχει ὑγεία καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά του».
Μετά τήν ἀπονομή τῆς τιμητικῆς διακρίσεως πρός τόν κ. Βαλασόπουλο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μαζί μέ τούς παρισταμένους Ἄρχοντες καί ἐκπροσώπους τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἔκοψε τήν κορδέλα καί προέβη στήν ξενάγησι στούς χώρους τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ, τόν περιβάλλοντα ἐξωτερικό χῶρο καί τήν παιδική χαρά, ἐνῶ
δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ καί στά ἱστορικά στοιχεῖα, πού συνοδεύουν αὐτόν τόν χῶρο καί τήν παλαιά Μονή τῆς Κάρτσοβας, σύμφωνα μέ τίς ἀναφορές τῆς Ἱστορίας γύρω στό 1600 μ.Χ.
Σήμερα πλέον, οἱ ἰδιαιτέρως προσεγμένες καί σύγχρονες ἐγκαταστάσεις τοῦ Σταθμοῦ ἔχουν τή δυνατό τητα νά φιλοξενήσουν περίπου 100 παιδιά, μέσα στό πανέμορφο καί καταπράσινο φυσικό περιβάλλον τῆς Κάρτσοβας, ὅπως τό αναπλάσαμε. Ἐπίσης, ὁ Παιδικός Σταθμός παρέχει σί τισι σέ ὅλα τά ἐγγεγραμμένα σ’ αὐτόν παιδιά, καθώς τήν μεταφορά τους ἀπό καί πρός τόν Παιδικό Σταθμό μέ εἰδικά πούλμαν.
Τά κτίρια τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ εἶναι πλήρως ἐξοπλισμένα μέ ὅ,τι χρειάζεται ἡ ἄνετη φιλοξενία καί ἡ οὐσιαστική διαπαιδαγώγησις τῶν παιδιῶν καί ἡ δημιουργική ἐργασία τῶν παιδαγωγῶν τους, ἐνῶ πληροῦν ὅλα τά κατά
νόμον μέτρα ἀσφαλείας.
Ἐπίσης, τό καλοκαίρι τοῦ 2016 ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες γιά τήν λειτουργία τοῦ πέτρινου ἀμφιθεάτρου δίπλα στόν Παιδικό Σταθμό, τό ὁποῖο φιλοξενεῖ διάφορες κατά περιόδους ἐκδηλώσεις. Ὁ Παιδικός Σταθμός ἀποτελεῖ ἕνα γλυκό θερμοκήπιο, μέσα στήν παγωνιά καί τήν ἀναλγησία τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας, ὅπου Διαπαιδαγωγοῦνται 100 παιδάκια καί μεγαλώνουν μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας μέ βάση τόν Χριστόν καί τήν Ἑλλάδα. Τά παιδιά δέν ἀσχολοῦνται μόνον μέ τά πρῶτα τους σχολικά βήματα, ἀλλά καί μέ ποικίλες ἄλλες δραστηριότητες ὅπως ἡ ἐνασχόλησις μέ τή φύσι καί τήν καλλιέργια τῆς γῆς, δημιουργικά ὁμαδικά παιχνίδια καί χειροτεχνίες, μαθήματα-παιχνίδια κυκλοφοριακῆς ἀγωγῆς, μαθήματα μουσικῆς, ἀσκήσεις γιά τήν ἀνακύκλωσι και τόν σεβασμό πρός τό περιβάλλον, ἐπισκέψεις σέ κοινωνικά ἱδρύματα καί ὑπηρεσίές, ἐνῶ ἅπαξ τοῦ μηνός τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία στόν παρακείμενο Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας γιά τον ἐκκλησιασμό τῶν παιδιῶν, τῶν γονέων καί τῶν παιδαγωγῶν τους.

English EN Ελληνικά EL